ˆ

Kluczowe osoby

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje.

Akapit nr 1 - brak tytułu

mgr Elżbieta Iwaniec            dyrektor szkoły
mgr Justyna Borowik             wicedyrektor
mgr Andrzej Trzeciak             wicedyrektor
       Anna Szczepańska         sekretarz szkoły,kierownik gospodarczy
 

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Obowiązki dyrektora
 
Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz i jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
 Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym Szkołę.
 Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
1) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
 2) Kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;
3) Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawiając go Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
4) Realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący szkołę;
 6) Przyjmuje uczniów do szkoły, sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
7) Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;
8) Ustala na podstawie ramowego planu nauczania tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy; w szczególności równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć oraz możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego
 9) Opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;
10) Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
11) Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w przepisach prawa oraz statucie szkoły;
 12) Organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym nauczanie indywidualne uczniom na zasadach określonych w przepisach prawa;
13) Nadzoruje i odpowiada za sposób prowadzenia w Szkole dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz prawidłowość wykorzystywania druków szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
14) Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
15) sprawuje nadzór nad uwzględnieniem w zestawie programów całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
16) Podaje każdego roku do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywać na dany rok szkolny;
17) Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
18) Udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa;
19) Stwarza warunki umożliwiające podtrzymaniu tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
20) Występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły na zasadach określonych w statucie szkoły;
21) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu po klasie ósmej, przeprowadzanych w szkole na podstawie odrębnych przepisów;
22) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;
 23) realizuje zalecenia, uwagi i wnioski Kuratora Oświaty oraz powiadamia go o wykonaniu zaleceń, uwag i wniosków.
24) Dyrektor szkoły w celu zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych lub higienicznych,
 Dyrektor Szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
 1) Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Szkoły na zasadach określonych w przepisach;
 2) Odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
 3) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
4) Organizuje i sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną, finansową i gospodarczą szkoły.
 5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 6) Odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) Organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
8) Planuje zadania dotyczące obronności kraju, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
9) Przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego budynku, budowli i instalacji elektrycznych w Szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) Kontroluje wykonanie inwentaryzacji majątku Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.
11) Zapewnia uczniom w szkole miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych;
12) Zasięga opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie długości przerw międzylekcyjnych.
 Dyrektor szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) Nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;   
2) Powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3) Dokonuje oceny pracy nauczycieli i pracowników w oparciu o określone kryteria ocen;.
4) Dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień awansu zawodowego.
5) Przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
 6) Występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników Szkoły;.
7) Administruje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
8) Określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
9) Współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania.
Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy i zaistniałe spory z zachowaniem prawa i dobra publicznego zgodnie ze Statutem Szkoły.
 
Kompetencje dyrektora
 1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarcza obsługę szkoły.
 5. Projektuje rady szkoleniowe i klasyfikacyjne .Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.
 1. Zatwierdza po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania.
 2. Wstrzymuje wykonanie uchwał innych organów szkoły w przypadku ich niezgodności z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 1. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 2. Współdziała z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną , organem nadzorującym i prowadzącym szkołę
 3. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą
  pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

Akapit nr 3 - brak tytułu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WICEDYREKTORÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 8  IM. J. BRZECHWY W ZIELONEJ GÓRZE
 
 Kompetencje dyrektora
 1. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarcza obsługę szkoły.
 5. Projektuje rady szkoleniowe i klasyfikacyjne .Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji.
 1. Zatwierdza po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz rady rodziców szkolny zestaw programów nauczania.
 2. Wstrzymuje wykonanie uchwał innych organów szkoły w przypadku ich niezgodności z przepisami obowiązującego prawa.
 3. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 1. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 2. Współdziała z Centralną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną , organem nadzorującym i prowadzącym szkołę
 3. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 3. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 1. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą
  pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 
 1. Uprawnienia wicedyrektora
 
 1. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora szkoły z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:
 2. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
 3. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
 4. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
 5. kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługi.
 6. Hospituje nauczycieli klas I - VIII, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski o nagrody i odznaczenia.
 7. Wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego i samorządowego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.
 8. Ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do podjęcia decyzji w sprawie oraz wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły.
 9. Ma prawo do wyznaczania zastępstw okresowych i doraźnych
 10. Ma prawo do formułowania projektu oceny podległych nauczycieli
 11. Ma prawo do używania pieczątki osobowej z tytułem wicedyrektor oraz podpisywania pism których treść jest zgodna z zakresem obowiązków
 12. Ma prawo przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń nauczycielom i pracownikom
 13. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach.
 14. Może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej.
 15. Rozlicza z realizacji zadań  dydaktyczno – wychowawczych i  opiekuńczych szkoły nauczycieli klas I - VIII .
 
 
 1. Obowiązki - wicedyrektor zajmuje się  organizacją bieżącej pracy szkoły:
   
 1. współdziała z dyrektorem szkoły w przygotowaniu arkusza organizacyjnego szkoły, szkolnego zestawu programów nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady Pedagogicznej;
 2. opracowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, harmonogram dyżurów nauczycieli w czasie przerw, imprez szkolnych, wyjść młodzieży poza teren szkoły,
 3. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i monitoruje ciągłość realizacji planów nauczania i wychowania.,
 4. organizuje, nadzoruje i analizuje wyniki egzaminów próbnych i zewnętrznych
 5. kieruje rekrutacją do klas I i oddziału przedszkolnego
 6. współpracuje z zespołami przedmiotowymi, zadaniowymi i klasowymi,
 7. współorganizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli
 8. koordynuje realizację szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 9. współpracuje z organizacjami  uczniowskimi
 10. bieżące informowanie dyrektora o bieżących  istotnych problemach i sprawach wynikających z realizacji niniejszego zakresu czynności
 11. przedstawia dyrektorowi spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji, wyposażenia zmierzające do poprawy warunków nauki i wychowania
 12. W przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczniów lub pracowników niezwłocznie podejmuje decyzje, powiadamia Dyrektora szkoły
 13. Dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w szkole.
 14. Współpracuje z koordynatorem do spraw bezpieczeństwa i powoduje realizację działań wynikających ze współpracy                                                                                   
 15. Wykonuje prace zlecone przez dyrektora
 
 1. Obowiązki - wicedyrektor  sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli:
 
 1. obserwuje zajęcia lekcyjne i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli , wydaje zalecenia pokontrolne i egzekwuje ich wykonanie,
 2. prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych elektronicznych i zajęć pozalekcyjnych, nauczania indywidualnego, arkuszy ocen, planów dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli rozpoczynających pracę, programów wychowawczych i profilaktyki, planów pracy biblioteki i n-li specjalistów,
 
 1. Szczegółowy zakres obowiązków  wicedyrektora
 
 1. mgr  Andrzej Trzeciak
 1. Sprawuje nadzór pedagogiczny  nad sprawami dydaktycznymi
 2.  Przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły: roczny plan pracy skorelowany z programie profilaktyczno – wychowawczym, kalendarz imprez szkolnych, wycieczek, sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej kl IV - VIII
 3. Organizuje i koordynuje przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad przedmiotowych
 4. Nadzoruje i koordynuje przebieg sprawdzianu
 5. Nadzoruje i koordynuje przebieg ewaluacji wewnetrznej
 6. Nadzoruje realizację szkolnego zestawu programów nauczania oraz realizacji podstawy programowej kl IV- VIII
 7. Nadzoruje i kontroluje informacje na stronie internetowej szkoły
 8.  Nadzoruje pracę komisji ds.  rekrutacji  I klasy
 9. Monitorowanie i organizacja zajęć pozalekcyjnych oraz zespołów nauczycielskich
 10. systematycznie kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji kl IV- VIII
 11. rozlicza i robi miesięczne zestawienie nadgodzin nauczycieli
 
       2.mgr Justyny Borowik
 1.  Sprawuje nadzór pedagogiczny nad sprawami wychowawczymi w tym:  nad pracą pedagoga, socjoterapeuty, logopedy, pedagoga terapeuty
 2.  Kontroluje i monitoruje organizację pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym koordynuje pracę komisji Opiekuńczo - Wychowawczej
 3.  Sprawuje nadzór pedagogiczny nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki, świetlicy, oddziału przedszkolnego i stołówki
 4.  Przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych szkoły: program profilaktyczno – wychowawczy, sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej kl 0 –III, zestawienia zaplanowanych i wykonanych wycieczek
 5. kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej i  dzienników kl I - III
 6. Nadzoruje realizację szkolnego zestawu programów nauczania kl I- III
 7. Prowadzi  i nadzoruje dokumentację awansu zawodowego  nauczycieli  
 8.  Prowadzi  i nadzoruje praktyki studenckie 
 9. Udział w pracach komisji rekrutacyjnej
 10. Współpracuje z gabinetem profilaktyki medycznej w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa młodzieży.
 11. koordynuje organizację konkursu miejskiego
 12. opracowuje sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przydzielonych zakresach
 13. przedstawia dyrektorowi spostrzeżenia i wnioski dotyczące organizacji, wyposażenia zmierzające do poprawy warunków nauki i wychowania
 
 
 
 
 

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zakres obowiązków sekretarza Szkoły Podstawowej nr 8 im. J. Brzechwy w Zielonej Górze
 
 
Pani Anna Szczepańska
 
wymiar czasu pracy - pełen etat
stanowisko - sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy
 
A
 1. sekretarz szkoły podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły
 2. dba o dobre imię i prestiż szkoły rzetelnie i efektywnie wykonuje powierzone pracę bieżąco informuje dyrektora szkoły o stanie prowadzonych spraw ściśle i terminowo rozlicza się z powierzonych spraw
 3. przestrzega ustalonego w szkole porządku pracy i zasad BHP i p/poż
 4. należyta dbałość o mienie zakładu pracy i miejsce pracy
 5. przestrzeganie tajemnicy służbowej
 6. kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy
 
B Zakres szczegółowych obowiązków
 
 1. prowadzenie kancelarii szkoły
 2. bieżące prowadzenie spraw zleconych pism korespondencji dokumentów przepisywanie ich zbieranie i gromadzenie informacji dotyczącej partnerów szkoły
 3. rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej , selekcja przekazywanie dokumentów do wskazanych odbiorców . Opisywanie faktur. Dziennik korespondencji
 4. zakup i wydawanie nauczycielom dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć
pozalekcyjnych, druków świadectw szkolnych, giloszy, arkuszy ocen, dyplomów, nagród
 1. gromadzenie zgodnie z przyjętym systemem określonych informacji prowadzenie rejestrów oraz archiwum
 2. ewidencja druków ścisłego zarachowania( rejestry) :
 • księgi legitymacji służbowej dla nauczycieli
 • prowadzenie księgi legitymacji szkolnych wystawianie legitymacji uczniowskich oraz ich duplikatów potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem
 • prowadzenie księgi kart rowerowych
 • prowadzenie księgi druków świadectw szkolnych ( giloszy) wystawianie duplikatów świadectw szkolnych oraz potwierdzenie i zgodności z oryginałem
 
 1. łączenie rozmów telefonicznych, umawianie terminów i prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora szkoły
 2. nadzór nad porządkiem i wyposażeniem sekretariatu oraz gabinetu dyrektora
 3. eliminowanie zakłóceń w pracy dyrektora szkoły wynikających z niezapowiedzianych wizyt , telefonów
 4. prowadzenie na bieżąco ewidencji dzieci i księgi uczniów
 5. Księga uczniów - kontrolowanie imiennych list uczniów w dziennikach elektronicznych i porównywanie ich z odpowiednimi wykazami uczniów w księdze ewidencji dzieci
 6. Wprowadzanie uczniów do e-dziennika Vulcan, prowadzenie e- sekretariatu
 7. Obowiązek szkolny - kontrolowanie imiennych list uczniów w dziennikach lekcyjnych z wykazałam i uczniów w księdze ewidencji dzieci oraz wykazała mi z biura ewidencji ludności w celu zaktualizowania stanu realizacji obowiązku szkolnego w obwodzie
 8. Prowadzenie naboru szkoły elektronicznego do klasy I
 9. przygotowywanie materiałów i danych do sprawozdań GUS i jednostek nadzorujących szkołę UM, Lubuskie Kuratorium Oświaty, MEN
 10. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów, pobieranie kwot zebranych od nauczycieli za składki np. zdjęcia, ubezpieczenie uczniów i przekazywanie ich dyrektorowi.
 11. dokumentacja odznaczeń, wyróżnień, nagród,
 12. prowadzenie ewidencji dzieci przebywających w PDDZ i zakładach wychowawczych, rodziny zastępcze
 13. zakup i wydawanie nauczycielom , dzienników zajęć, dzienników PPP
pozalekcyjnych, druków świadectw szkolnych, giloszy,
arkuszy ocen, dyplomów, nagród
 1. monitorowanie wpłat za obiady i bieżące zmiany związanych z nieobecnością uczniów . Zamawianie ilości obiadów na dany dzień
 2. Przygotowywanie umów najmu pomieszczeń szkoły
 3. Zakupy biurowe na potrzeby szkoły i sekretariatu
 4. Aktualizowanie zbiorów przepisów prawnych
 5. Współpraca z Radą Rodziców, gromadzenie dokumentacji
 6. Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły związane z potrzebami szkoły
.
C
Zakres odpowiedzialności:
 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy
oraz niewykonanie przydzielonego zakresu czynności i nieprzestrzeganie
obowiązków stosowane będą kary zgodnie z art. 108 KP i według ustaleń
regulaminowych.
 1. Odpowiedzialność materialna określona w Kodeksie Pracy, Dział V, Rozdział I,
art.114 – 122 za szkodę wyrządzoną zakładowi pracy.
 1. Odpowiedzialność karna przewidziana w art. 265 i art. 266 Kodeksu Karnego za
ujawnienie tajemnicy państwowej i służbowej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 8
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jawornicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-24 14:50:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jawornicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-24 14:56:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jawornicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30 08:18:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »